Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady")

Pokiaľ ste návštevníkom mojich webových stránok, alebo odberateľom noviniek zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Som Ľuboš Bahorec, lubos@bahorec.sk, Malokarpatské námestie 10, 841 03 Bratislava a prevádzkujem webovú stránku www.lubosbahorec.sk. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. ako budú osobné údaje spracované, za akým účelom, na akú dlhú dobu a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi budú so spracovávaním pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť obrátiť v priebehu spracovania dát, môžete ma kontaktovať na email: lubos@bahorec.sk.

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákon o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že:

  • budem spracovávať vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
  • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
  • umožním a budem Vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami a to z nasledovných dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • marketing – posielanie informačných, vzdelávacích emailov, rád a typov najmä ako lepšie pracovať s programom MS Excel.Keďže ste si stiahli môj eBook zdarma, posielam vám informácie, novinky a typy iba na základe vášho súhlasu a to po dobu 3 rokov od udelenia. Tento súhlas môžete odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom poslanom emaile.
  • Vaše osobné údaje (email a meno), pohlavie, na čo klikáte v emaile a kedy ho najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu – posielanie oznámení o novinkách, článkoch.

Vaše údaje si ponechávam po dobu behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu na ich uchovávanie, alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedol inak.

Cookies

Pri vašej návšteve na mojich webových stránkach je zaznamenávaná vaša IP adresa, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracované iba na základe vášho súhlasu.

Moje webové stránky si môžete prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijal som a udržujem aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Nešírim, nepredávam ani neprenajímam Vaše informácie žiadnym tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou:

Zaistenia konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť lepšie ako ja sám a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia platforiem: SmartEmailing, MioWeb

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem Vám, že v takom prípade pri výbere, budem klásť minimálne také nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu

Spracovanie osobných údajov bude robené na území Európskej únie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Pokiaľ budete niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte ma prostredníctvom emailu lubos@bahorec.sk.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja Vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Pokiaľ sa u Vás niečo zmení, alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne, či neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že robím spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účelu spracovania. (napr. odhlásením sa z mailového zoznamu noviniek „newsletteru“ obmedzujete účel spracovania pre posielanie noviniek „obchodných správ“.)

Právo na prenositeľnosť

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, bude sa postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup s tým rozdielom, že Vám informácie budú poslané v strojovo čitateľnej podobe.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na Vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade budú vymazané všetky vaše osobné údaje zo systému aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz je potrebný primeraný čas aspoň 30 dní.

V prípadoch, že budem viazaný zákonnou povinnosťou a je potrebné zachovať časť vašich osobných údajov (napr. vystavené daňové doklady) v zmysle iného zákona, budú zmazané osobné údaje ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu budete informovaný mailom.

Vaše právo sťažovať sa na orgán dohľadu

Pokiaľ máte pocit, že nie je s Vašimi údajmi zaobchádzané v súlade so zákonom, obráťte sa prosím najskôr na mňa lubos@bahorec.sk, aby bolo možné prípadnú chybu napraviť, vyriešiť k spokojnosti.

Ak budete naďalej nespokojní so spracovaním Vašich osobných údajov, máte právo požiadať o pomoc vnútroštátny dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Odhlásenie z posielania noviniek „newslettera“ a obchodných správ

E-maili s článkami, typmi, inšpiráciou či produktami a službami Vám posielam na základe vášho súhlasu. Odber mojich e-mailov môžete jednoducho ukončiť stlačením odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každom poslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že moji partneri a spolupracovníci, ktorý budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúce znenie Ochrany osobných údajov, ktorú nájdete tu. 

Späť na BLOG